x

Onlayn odəniş

İCBARİ SIĞORTA BÜROSU

Bankların və maliyyə xidmətləri göstərən digər hüquqi şəxslərin risklərinin kompleks sığortası

Bankların və maliyyə xidmətləri göstərən digər hüquqi şəxslərin risklərinin kompleks sığortası

Bankların və maliyyə xidmətləri göstərən digər hüquqi şəxslərin risklərinin kompleks sığortası üzrə aşağıdakı şəxslər Sığortalı hesab olunurlar:

1.Təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada alınmış lisenziya əsasında fıziki və hüquqi şəxslərə maliyyə xidmətləri göstərməkdə ixtisaslaşan aşağıdakı hüquqi şəxslər:

          -bank və digər kredit təşkilatları;

-investisiya şirkətləri;

-qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət göstərən təşkilatlar;

-qanunla müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçmiş digər hüquqi şəxslər.

2. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fəaliyyət göstərən banklarda depozit hesablarında pul vəsaitləri, əmanətləri, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada saxlanılmasına yol verilən digər əmlakı (qiymətli kağızlar, qiymətli əşyalar və s.) olan, təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq istənilən hüquqi və fiziki şəxslər.

Sığorta hadisəsi dedikdə Sığortalının hər hansı işçisi tərəfindən yol verilən hüquqazidd hərəkətlər nəticəsində ziyan dəyməsi, Sığortalıya məxsus olan binalara zərər dəyməsi və/və yaxud həmin binalarda yerləşən əmlakın, qiymətli əmlakın üçüncü şəxslərin hüquqazidd hərəkətləri nəticəsində məhv olması (itməsi) yaxud onlara zərər dəyməsi və təhqiqat prosesində istintaq orqanları tərəfındən səbəbləri müəyyən olunmayan məhv olmalar (itkilər) və zərərlər; qiymətli əmlak və maliyyə sənədlərinin daşınması zamanı itməsi, tələfatı və yaxud onlara ziyan dəyməsi nəticəsində zərərin yaranması, sənədlərin saxtalaşdırılması və yaxud onlara hüquqazidd dəyisikliklərin edilməsi, qiymətli kağızlarla əməliyyatlar (iş) nəticəsində ziyan dəyməsi, Sığortalı tərəfındən istənilən ölkənin saxta banknotu və va metal pulunun ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilməsindən ziyan dəyməsi, üçüncü şəxslərin hüquqazidd hərəkətləri nəticəsində sığortalının müştərisinə məxsus olan qiymətli əmlakın məhv olması (itməsi) və yaxud həmin əmlaka zərər dəyməsi nəticəsində Sığortalının zərərə məruz qalması, digər hüquqi şəxslərə məsuliyyətlə saxlanması üçün verilən Sığortalının qiymətli əmlakına zərər dəyməsi və ya həmin əmlakın məhv olması (itməsi), Sığortalının banklardakı depozit hesablarında olan pul vəsaitlərinin, əmanətlərinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada saxlanılan digər əmlakının və onlara hesablanan faizlərin (Sığortalının gəlirinin) qaytarılmaması başa düşülür.