x

Onlayn odəniş

İCBARİ SIĞORTA BÜROSU

Dividend siyasəti

Dividend siyasəti

DİVİDEND SİYASƏTİ

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR.

1.1. Bu Siyasət Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, Cəmiyyətin Nizamnaməsinə və bu sahədə qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarına əsaslanaraq hazırlanmışdır.

1.2. Bu Siyasətin əsas məqsədi Cəmiyyətdə dividendlərin hesablanması və ödənilməsi qaydalarını müəyyən etmək, həmin qaydaların səhmdarlar üçün şəffaf və aydın olmasını təmin etməkdir.

1.3. Bu Siyasətin hazırlanması zamanı Cəmiyyətin daxili siyasəti, səhmdarlar qarşısında vəzifələri, səhmdarların hüquqları və etik normalar nəzərə alınmışdır.

1.4. Dividendlərin bölüşdürülməsi dedikdə, Cəmiyyətin əldə etdiyi xalis mənfəət məbləğinin səhmdarlar arasında, onların mülkiyyətində olan səhmlərin sayına və kateqoriyasına uyğun qaydada bölüşdürülməsi nəzərdə tutulur.

1.5. Cəmiyyətin səhmləri adi adlı sənədsiz səhmlərdən ibarətdir. Adi səhm öz mülkiyyətçisinə Cəmiyyətin mənfəətini dividendlər şəklində almaq, Cəmiyyətin fəaliyyətinin idarə olunmasında iştirak etmək və Cəmiyyətin ləğvindən sonra qalan əmlakının bir hissəsini əldə etmək hüququnu verən səhm növüdür.

 2. DİVİDENDLƏRİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ (ELAN OLUNMASI).

2.1 Dividendlərin elan olunması barədə qərar Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən qəbul edilir.

2.2. Cəmiyyət dövriyyədə olan səhmləri üzrə illik dividend bölüşdürülməsini həyata keçirə bilər.

2.3. Dividend almaq hüququ olan şəxslərin siyahısı Cəmiyyətin səhmdarlarının reyestri əsasında müəyyən edilir.

2.4. Dividendlər hesablanarkən səhmlərin hər bir növü və nominalı üzrə hər səhmə düşən məbləğ eyni qaydada hesablanmalıdır.

2.5. Dividendlərin bölüşdürülməsi barədə qərar, səhmdarların ən azı 60%-nin iştirakı ilə verilərsə, səlahiyyətli hesab olunur.

2.6. Dividendlərin bölüşdürülməsindən əvvəl səhmdarlar, Cəmiyyətin xalis mənfəətinin yaranması mənbələri barədə məlumatla tanış olurlar. Cəmiyyətin mənfəəti – sığorta fəaliyyəti, investisiya fəaliyyəti və aktivlərin satışından əldə edilən gəlirlərdən cari fəaliyyət üçün çəkilmiş xərclər çıxılmaqla formalaşır. Cəmiyyətin investisiya fəaliyyəti mövcud qanunvericiliklə və Cəmiyyətin daxili qaydaları ilə tənzimlənir. İnvestisiya fəaliyyəti üçün maliyyə mənbələri kimi, Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı və sığorta ehtiyatlarına ayrılmış pul vəsaitləri istifadə olunur.

2.7. Dividendlərin bölüşdürülməsi nəticəsində, Cəmiyyətin kapitalı təsdiqlənmiş nizamnamə kapitalından az olacağı təqdirdə, dividendlərin bölüşdürülməsinə icazə verilmir, yaxud bölüşdürülən məbləğ azaldılır.

2.8. Mənfəətin əldə edildiyi dövr ərzində Cəmiyyətin səhmdar(lar)ının siyahısında və paylarında  dəyişiklik baş verdiyi halda, dividendlər dəyişiklik baş verənə qədər və ondan sonrakı dövr üzrə paylara müvafiq qaydada proporsional bölüşdürülə bilər. 

2.9.   Hər bir halda, dividendlərin hesablanması və ödənilməsi şərtləri Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı ilə müəyyənləşdirilir.

2.9. Bu Siyasət dividendlərin ödənilməsi zamanı şəffaflıq, ədalətlilik, sabitlik və ardıcıllıq prinsiplərinə riayət edilməsi məqsədini daşıyır:

Şəffaflıq – dividend siyasətinin reallaşdırılmasında, dividendlərin miqdarı və ödənilməsi haqqında qərarın qəbulunda iştirak edən tərəflərin məsuliyyəti və öhdəliklərinin təyin edilməsi;

Ədalətlilik – dividendlərin verilməsi, məbləği və verilmə qaydaları haqda məlumatın alınması üçün bütün səhmdarların bərabər hüquqla təmin edilməsi;

Sabitlik – sığorta şirkətinin sabit dividend ödənişləri etmək təşəbbüsü;
Ardıcıllıq – dividend siyasətinin prosedur və prinsiplərinin mütləq qaydada icrası;

3. DİVİDENDLƏRİN HESABLANMASI.

3.1. Dividendlər hesablanarkən səhmlərin hər bir növü və nominalı üzrə hər səhmə düşən məbləğ eyni olmalıdır.  

3.2. Adi səhmlər üzrə dividendlər sığorta şirkətiın xalis mənfəəti hesabına səhmdarlar arasında onların mülkiyyətində olan adi səhmlərin miqdarına mütənasib şəkildə bölüşdürülür və ödənilir.

3.3. İmtiyazlı səhmlər üzrə ödəniləcək dividendlərin miqdarı qüvvədə olan qanunvericiliyə və sığorta şirkətiın Nizamnaməsinə uyğun olaraq Səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə müəyyən edilir.

3.4. İmtiyazlı səhmlər üzrə dividendlərin ödənilməsi üçün dividend fondu yaradıla bilər.

3.5. Yeni emissiya edilmiş səhmlərə onların buraxıldığı il üzrə dividendlər səhmin alındığı gündən hesablanır.   

3.6. Dividendlərdən qanunvericiliyə uyğun olaraq vergi tutulur. Dividendlər elan olunarkən, səhmdarlardan tutulacaq hər hansı vergilər nəzərə alınmır.

3.7. Bir adi səhm üzrə ödəniləcək dividendin miqdarı dividendlərin ümumi həcminin sığorta şirkəti tərəfindən buraxılmış və geri satın alınmamış adi səhmlərin ümumi sayına bölünməsi yolu ilə müəyyən edilir. 

 4. DİVİDENDLƏRİN ÖDƏNİLMƏSİ.

4.1. Dividenlər səhmdarlara pul vəsaitləri şəklində, Azərbaycan manatı ilə, bank hesabına köçürmə yolu ilə ödənilir.

4.2. Səhmdarın Cəmiyyətə hər hansı borcunun olması halında, ödəniləcək dividendlər səhmdarın borcu ilə qarşılıqlı surətdə əvəzləşdirilə bilər. Əvəzləşdirmə hər iki tərəfin imzası ilə təsdiqlənmiş akt əsasında həyata keçirilir.

4.3. Səhmdara ödəniləcək dividend, onun öz şəxsi ərizəsi əsasında, ərizədə göstərdiyi nümayəndəsinə (şəxsə) ödənilə bilər.

4.4. Dividendlərin ödənilməsi müddətləri və qaydaları səhmdarlar tərəfindən müəyyənləşdirilir.

4.5. Dividendlərin ödənilməsi zamanı, dividendlərin bölüşdürülməsi barədə qərarın qəbul edilməsində iştirakı olub-olmamasından asılı olmayaraq və ya digər səbəblərı əsas gətirərək, səhmdarlardan hər hansı birinə daha yüksək imtiyazların verilməsi yolverilməzdir.

4.6. Qanunvericilikdə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, dividendlərdən tutulan vergilərin hesablanması, ödəmə mənbəyində tutulması və büdcəyə köçürülməsi Cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilir.