x

Onlayn odəniş

İCBARİ NƏQLİYYAT SIĞORTASINI ONLAYN ƏLDƏ ET

İCBARİ NƏQLİYYAT SIĞORTASI ONLAYN ÖDƏNİŞ

İCBARİ SIĞORTA BÜROSU

Dividend siyasəti

Dividend siyasəti

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Bu Siyasət Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, Cəmiyyətin Nizamnaməsinə və bu sahədə qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarına əsaslanaraq hazırlanmışdır.

Bu Siyasətin əsas məqsədi Cəmiyyətdə dividendlərin hesablanması və ödənilməsi qaydalarını müəyyən etmək, həmin qaydaların səhmdarlar üçün şəffaf və aydın olmasını təmin etməkdir.

Bu Siyasətin hazırlanması zamanı Cəmiyyətin daxili siyasəti, səhmdarlar qarşısında vəzifələri, səhmdarların hüquqları və etik normalar nəzərə alınmışdır.

Dividendlərin bölüşdürülməsi dedikdə, Cəmiyyətin əldə etdiyi xalis mənfəət məbləğinin səhmdarlar arasında, onların mülkiyyətində olan səhmlərin sayına və kateqoriyasına uyğun qaydada bölüşdürülməsi nəzərdə tutulur.

Cəmiyyətin səhmləri adi adlı sənədsiz səhmlərdən ibarətdir. Adi səhm öz mülkiyyətçisinə Cəmiyyətin mənfəətini dividendlər şəklində almaq, Cəmiyyətin fəaliyyətinin idarə olunmasında iştirak etmək və Cəmiyyətin ləğvindən sonra qalan əmlakının bir hissəsini əldə etmək hüququnu verən səhm növüdür.

 

                                                                            1. DİVİDENDLƏRİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ (ELAN OLUNMASI)

1.1 Dividendlərin elan olunması barədə qərar Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən qəbul edilir.

1.2. Cəmiyyət dövriyyədə olan səhmləri üzrə rüblük, yarımillik və illik dividend bölüşdürülməsini həyata keçirə bilər.

1.3. Dividend almaq hüququ olan şəxslərin siyahısı Cəmiyyətin səhmdarlarının reyestri əsasında müəyyən edilir.

1.4. Dividendlər hesablanarkən səhmlərin hər bir növü və nominalı üzrə hər səhmə düşən məbləğ eyni qaydada hesablanmalıdır.

1.5. Dividendlərin bölüşdürülməsi barədə qərar, səhmdarların ən azı 60%-nin iştirakı ilə verilərsə, səlahiyyətli hesab olunur.

1.6. Dividendlərin bölüşdürülməsindən əvvəl səhmdarlar, Cəmiyyətin xalis mənfəətinin yaranması mənbələri barədə məlumatla tanış olurlar. Cəmiyyətin mənfəəti – sığorta fəaliyyəti, investisiya fəaliyyəti və aktivlərin satışından əldə edilən gəlirlərdən cari fəaliyyət üçün çəkilmiş xərclər çıxılmaqla formalaşır. Cəmiyyətin investisiya fəaliyyəti mövcud qanunvericiliklə və Cəmiyyətin daxili qaydaları ilə tənzimlənir. İnvestisiya fəaliyyəti üçün maliyyə mənbələri kimi, Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı və sığorta ehtiyatlarına ayrılmış pul vəsaitləri istifadə olunur.

1.7. Dividendlərin bölüşdürülməsi nəticəsində, Cəmiyyətin kapitalı təsdiqlənmiş nizamnamə kapitalından az olacağı təqdirdə, dividendlərin bölüşdürülməsinə icazə verilmir, yaxud bölüşdürülən məbləğ azaldılır.

1.8. Mənfəətin əldə edildiyi dövr ərzində Cəmiyyətin səhmdar(lar)ının siyahısında və paylarında  dəyişiklik baş verdiyi halda, dividendlər dəyişiklik baş verənə qədər və ondan sonrakı dövr üzrə paylara müvafiq qaydada proporsional bölüşdürülür.

 

                                                                                    2. DİVİDENDLƏRİN ÖDƏNİLMƏSİ

2.1. Dividenlər səhmdarlara pul vəsaitləri şəklində, Azərbaycan manatı ilə, bank hesabına köçürmə yolu ilə ödənilir.

2.2. Səhmdarın Cəmiyyətə hər hansı borcunun olması halında, ödəniləcək dividendlər səhmdarın borcu ilə qarşılıqlı surətdə əvəzləşdirilə bilər. Əvəzləşdirmə hər iki tərəfin imzası ilə təsdiqlənmiş akt əsasında həyata keçirilir.

2.3. Səhmdara ödəniləcək dividend, onun öz şəxsi ərizəsi əsasında, ərizədə göstərdiyi nümayəndəsinə (şəxsə) ödənilə bilər.

2.4. Dividendlərin ödənilməsi müddətləri və qaydaları səhmdarlar tərəfindən müəyyənləşdirilir.

2.5. Dividendlərin ödənilməsi zamanı, dividendlərin bölüşdürülməsi barədə qərarın qəbul edilməsində iştirakı olub-olmamasından asılı olmayaraq və ya digər səbəblərı əsas gətirərək, səhmdarlardan hər hansı birinə daha yüksək imtiyazların verilməsi yolverilməzdir.

2.6. Qanunvericilikdə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, dividendlərdən tutulan vergilərin hesablanması, ödəmə mənbəyində tutulması və büdcəyə köçürülməsi Cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilir.

 

                                                                                          3. YEKUN MÜDDƏALAR

3.1. Bu Siyasət, ona edilən hər hansı dəyişikliklər və əlavələr Cəmiyyətin Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiqləndikdən sonra qüvvəyə minir.

3.2. Bu Siyasətdə nəzərdə tutulmayan məsələlər Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan müvafiq qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.