x

Onlayn odəniş

İCBARİ SIĞORTA BÜROSU

İnvestisiya siyasəti

İnvestisiya siyasəti

“İpək Yolu Sığorta”ASCdə (bundan sonra “Cəmiyyət”) böyük itkilərə məruz qalma risklərinin qarşısınınalınması, pul vəsaitlərinin ən təhlükəsiz və optimal yolla istifadəsi, iştirakçısı olduğu investisiya əməliyyatlarına nəzarətin gücləndirilməsi, işçilərin motivasiyası, səmərəli investisiya sayəsində gəlirlərin əldə edilməsi və investisiya fəaliyyəti çərçivəsində vəzifəli şəxslərin məsuliyyət dairəsini müəyyən edir. İnvestisiyaya yönəldilən aktivlərinin yerləşdirilməsi zamanıCəmiyyətin gəlirlərinin artırılması ilə yanaşı,sağlam investisiya portfelinin yaranması nəticəsində itki və zərərlərin minimumaendirilməsi təmin edilir,Cəmiyyətin öz öhdəliklərini vaxtı-vaxtında yerinə yetirməsinə şərait yaradır, səhmdarların və potensial investorların qarşısında etibarlı investisiya mənbəyi olduğunazəminlik verir, eyni zamanda Cəmiyyətdə çalışan əməkdaşlar üçün stimullaşdirma və əlavə motivasiya mahiyyətidaşıyır.

 

Cəmiyyətöz vəsaitlərini və sığorta ehtiyatlarını təminedən pul vəsaitlərini investisiyaya yönəldən zaman aşağıdakıəsas prioritet göstəriciləri: - etibarlılıq, müddətlilik, likvidlik, müxtəliflik, və mənfəətlilik prinsiplərini qorumalıdır.

 

Cəmiyyətin investisiya əməliyyatlarında iştirak edən aktivləri aşağıda göstərilən normativ hədləriaşmamalıdır:

  • Dövlətqiymətli kağızlarının alınmasına yönəldilənvəsaitlər üçün normativ hədd yoxdur;
  • Bank hesablarındakı pul vəsaitləri – bir bankda 30%-dən artıq olmamaqla, məcmu kapitalın80%-dək;
  • Daşınmaz əmlakın alınmasına – bir daşınmaz əmlaka 10%-dən artıq olmamaqla, məcmu kapitalın 20%-dək. Bu zaman daşınmaz əmlakın alınmasına yönəldilən aktivlərin balans dəyərləri 80% həcmində qəbul edilir;
  • Qeyri-dövlət qiymətli kağızlarına - məcmu kapitalın 15%-dək. Bu zamanqeyri-dövlət qiymətli kağızların alınmasına yönəldilən aktivlərin balans dəyərləri 80%  həcmində qəbul edilir;
  • Digər hüquqişəxsin nizamnamə kapitalına – bir hüquqişəxsin nizamnamə kapitalında 5%-dən (bu Qaydaların 2.3-cü bəndində göstərilən tələbin yerinə yetirilməsi halında, 45%-dən) çox olmamaqla, məcmu kapitalın10%-dək. Bu zaman nizamnamə kapitalına yönəldilmiş aktivlərin balans dəyərləri 80% həcmində qəbul edilir;
  • İşçilərə borcların verilməsinə - bir işçiyə verilənborcun məbləği 1%-dənartıq olmamaqla, məcmu kapitalın 10%-dək. Bu zaman işçiyə borc verilmiş aktivlərinbalans dəyərləri 80% həcmindəqəbul edilir. Cəmiyyət öz işçilərindən başqa heç kəsə borc verəbilməz.

 

Aşağıdakışərtlərin ikisi də eyni anda mövcud olarsa, Cəmiyyət tərəfindən digər hüquqişəxsin nizamnamə kapitalına yönəldilmişvəsaitinin həcmi 45%-ə qədər artırıla bilər:

  • Digər hüquqi şəxsin nizamnamə  kapitalına  yönəldilən  aktivlərin həcmi  Cəmiyyətin məcmu kapitalının 2%-dən çox deyilsə;
  • Həmin hüquqi şəxs maliyyə sahəsindəfəaliyyət göstərirsə.

 

Bütün hallarda, Cəmiyyətin aktivlərinin investisiyası zamanı “Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qaydalar”-ın tələbləri nəzərə alınmalıdır.

 

Pul vəsaitləri ilk növbədətərəfdaş banklarda, habelə digər banklardaonarın likvidliliyi, etibarlılığı və gəlirliliyi nəzərə alınmaqla yerləşdirilir. Qeyri-dövlət qiymətlikağızlarının alınması zamanı emitentinmaliyyə vəziyyəti təhlil edilir, həmçinin bu qiymətli kağızlar üzrə gəlirlilik dərəcəsi hərracdaolan digər emitentlərin təqdimetdiyi gəlirlilik dərəcələri ilə müqayisə edilir.